Knowledge Partners

Chandra Sekhar Sabbavarapu

Chandra Sekhar
Sabbavarapu

Deepika Gottumukkala

Deepika
Gottumukkala

Ganesh Sabbavarapu

Ganesh Sabbavarapu

Kiran Vaddepally

Kiran Vaddepally

Mahesh Thatipamula

Mahesh Thatipamula

Vakul Kumar More

Vakul Kumar More

G. Venu Gopal Rao

G. Venu Gopal Rao

Harish Vardhineni

Harish Vardhineni

Kranthi Reddy

Kranthi Reddy

Jagan Tatta

Jagan Tatta

Karthik Kaparaboina

Prasad Jammi